Haleon pranešimas apie kandidatų privatumą

Lietuva

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 1 d

Šis privatumo pranešimas skirtas darbo ieškantiems kandidatams.

Dėkojame, kad domitės „Haleon“. Suprantame, kad privatumas jums yra svarbus. Esame įsipareigoję rūpestingai ir sąžiningai tvarkyti jūsų asmens informaciją.

Mūsų Pranešime apie privatumą nurodyta, kokią asmens informaciją renkame ir kaip tai atliekame. Paaiškiname, kam jūsų asmens informaciją naudojame įdarbindami ir atlikdami patikrą prieš įdarbinimą. Taip pat paaiškiname, kaip jūsų asmens informaciją apsaugome ir saugiai laikome.

Bendrovė „Haleon“ yra atsakinga už asmens informaciją, kuria dalijatės su mumis. Kai vartojame žodžius „Haleon“, „mes“, „mus“ ar „mūsų“, jie reiškia būtent šią bendrovę.

Asmens informacija – tai bet kokia informacija ar jos dalis, pagal kurią būtų galima nustatyti jūsų tapatybę, tiek tiesiogiai (pvz., jūsų vardas ir pavardė), tiek netiesiogiai (pvz., unikalus identifikavimo numeris).

Jei kas nors šiame pranešime apie privatumą prieštarauja jūsų šalyje galiojantiems vietos teisės aktams, viršesni yra vietos teisės aktai.

Šiame Pranešime apie privatumą paaiškiname:

h

Kokią asmens informaciją apie jus renkame?

Įdarbindami ir atlikdami patikrą prieš įdarbinimą apie jus renkame tokią informaciją:

 • pagrindinė informacija – jūsų vardas ir pavardė (įskaitant kreipinį ir pareigas), lytis, amžius arba gimimo data;
 • kontaktinė informacija – informacija, kurią mums pateikiate, kad su jumis galėtume susisiekti (pvz., jūsų asmeninio ar darbo el. pašto adresas, paprastojo pašto adresas, telefono numeris ir profesinės socialinės žiniasklaidos platformos profilis);
 • profesinė informacija ir patirtis – informacija apie jūsų išsilavinimą, darbo patirtį, rekomendacijos ir rekomendacijų teikėjai;
 • nacionaliniai identifikatoriai – jūsų nacionalinis asmens tapatybės dokumentas / pasas, leidimo gyventi ir dirbti statusas, socialinio draudimo numeris ar kitas vyriausybės suteiktas / mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;
 • finansinė informacija – jūsų atlyginimas, pensijos sąskaitos duomenys, įmonės išmokos, premijos, pašalpos, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir mokesčių mokėtojo nuorodos numeris (pvz., mokesčių identifikacinis numeris, valstybinio draudimo numeris, socialinio draudimo numeris). Taip pat rinksime jūsų banko duomenis, jei jums kompensuosime per įdarbinimo procesą patirtas išlaidas;
 • informacija apie išlaikytinius – informacija, susijusi su jūsų išlaikytiniais (pvz., jūsų sutuoktinio arba partnerio ir išlaikytinių vardai ir pavardės, gimimo datos ir kontaktinė informacija);
 • per pokalbius surinkta informacija – mūsų pokalbio vedėjų užsirašytos pastabos ir pokalbio garso ir (arba) vaizdo įrašai (pokalbių telefonu arba vaizdo pokalbių atveju);
 • biografiniai duomenys – išsilavinimas ir mokslinė bei profesinė kvalifikacija. Jei norėsime jums pasiūlyti darbą, prieš įdarbinimą gali tekti atlikti patikrą. Tokiu atveju mes taip pat galime rinkti papildomus biografinius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie kredito istoriją, teistumą ir profesinę sveikatą (jei tai leidžiama pagal įstatymus);
 • specialių kategorijų asmens duomenys – informacija, susijusi su jūsų rasine ar etnine kilme, religiniais, politiniais ar filosofiniais įsitikinimais, priklausymu profesinei sąjungai, veterano statusu, arba informacija apie jūsų sveikatą, negalią ar seksualinę orientaciją. Šią informaciją naudojame tam, kad galėtume užtikrinti, jog laikomės atitinkamų įstatymų. Jei jums pasiūlysime darbą, taip pat galime paprašyti informacijos apie jūsų sveikatą (fizinę ar psichinę), kad jums ir jūsų išlaikytiniams galėtume mokėti sveikatos ir draudimo išmokas. Šią informaciją taip pat panaudosime su jumis aptardami pagrįstus pakeitimus, kuriuos dėl jūsų galėtume padaryti. Norime užtikrinti, kad suteikiame įtraukiąją darbo vietą.

Jei paprašysime specialių kategorijų informacijos, galėsite nuspręsti, ar ją suteikti. Galite būti tikri, kad, jei nuspręsite jos nesuteikti, tai neturės įtakos jūsų prašymui.

Taip pat galite pasirinkti mums nesuteikti kitų rūšių asmens informacijos, kai jos paprašysime. Jei savo asmens informacijos nuspręsite mums nesuteikti, gali būti, kad negalėsime jūsų prašymo įvertinti ar apsvarstyti.

Jei mums suteiksite kito asmens (pvz., sutuoktinio arba partnerio ar rekomendacijų teikėjų) asmens informaciją, mes manysime, kad turite jų leidimą jų duomenimis dalytis su mumis.

Asmens informacijos (įskaitant bet kurią pirmiau nurodytą informaciją) netvarkysime, jei jūsų šalies teisės aktai mums tai draudžia daryti.

Kaip jūsų asmens informaciją renkame?

Tiesiogiai iš jūsų, kai jūs:

 • susikuriate paskyrą ir profilį Haleon karjeros portale;
 • bendrinate savo socialinės žiniasklaidos profilį arba jį naudojate norėdami patekti į Haleon karjeros portalą;
 • prisiregistruojate mūsų svetainėje, kad gautumėte pranešimus apie paskelbtas laisvas darbo vietas;
 • Haleon karjeros portale ar kitomis priemonėmis mums pateikiate savo gyvenimo aprašymą;
 • dalyvaujate susitikimuose, pokalbiuose ar įdarbinimo pratybose.

Iš kitų šaltinių:

 • iš įdarbinimo agentūrų;
 • iš įmonių, kurios mūsų pavedimu atlieka patikrą prieš įdarbinimą;
 • iš jūsų kolegų ir (arba) vadovų, kai jie mums dėl jūsų pateikia savo rekomendacijas.

Iš viešųjų šaltinių:

 • jūsų asmens informaciją iš viešųjų šaltinių renkame, jei tai leidžia įstatymai. Tokį šaltinį galime naudoti norėdami patikrinti jūsų licencijas arba atlikti visus patikrinimus, kuriuos turime atlikti, kad laikytumės galiojančių įstatymų.

h

Kaip jūsų asmens informaciją naudojame?

Jūsų asmens informaciją naudosime tik tais tikslais, kurie toliau aprašyti šiame Pranešime apie privatumą arba yra pagrįstai suderinami su aprašytaisiais. Tokios informacijos kitiems tikslams be jūsų leidimo negalime naudoti ir nenaudosime, nebent tam turėtume įstatyminę teisę ar pareigą.

Jūsų prašymui apsvarstyti.

Jūsų asmens informaciją naudosime:

 • norėdami atsakyti į jūsų prašymą. jei kas nors mums jus rekomenduos arba jūsų informaciją gausime iš kitų šaltinių, jūsų asmens informaciją naudosime norėdami su jumis susisiekti ir pranešti apie mūsų įdarbinimo procesą;
 • jūsų profiliui sukurti;
 • įvertinti, kiek jūsų profilis tinka darbui, dėl kurio teikiate prašymą;
 • vertindami visus kandidatus ir sudarydami trumpąjį sąrašą;
 • pokalbiams ir pratyboms rengti per įdarbinimo procesą.

Atlikdami patikrą prieš įdarbinimą, jei nuspręsime jums pasiūlyti darbą.

Jūsų asmens informaciją naudosime:

 • norėdami patikrinti jūsų biografinius duomenis, rekomendacijas ir kitą jūsų pateiktą informaciją, tiek, kiek leidžia įstatymai. Jūsų asmens informacija dalijamės su įmonėmis, kurios mūsų pavedimu atlieka tokias patikras prieš įdarbinimą;
 • rengdami pasiūlymą įsidarbinti ir kitus dokumentus, kuriuos naudojame šiame įdarbinimo proceso etape prieš sutarties pasirašymą.

Kad jus galėtume įtraukti į Haleon rezervo sąrašą.

Jūsų asmens informaciją naudosime:

 • norėdami apsvarstyti jūsų galimybes dabar ar ateityje įsidarbinti kurioje nors iš Haleon bendrovių ir asocijuotųjų įmonių. Tai reiškia, kad jūsų informacija dalysimės su kitais Haleon subjektais;
 • norėdami jums pranešti apie galimybes arba paprašyti atnaujinti savo profilį.

Kad galėtume valdyti ir tobulinti savo įdarbinimo procesus, taip pat su įdarbinimo procesu susijusią verslo veiklą.

Jūsų asmens informaciją naudosime:

 • savo tinklų ir informacinių sistemų saugai valdyti;
 • su įdarbinimo procesais susijusiai apskaitai tvarkyti;
 • įdarbinimo procesui įvertinti, atsižvelgdami į mūsų siekį užtikrinti sąžiningos įdarbinimo praktikos laikymąsi;
 • rengdami vadovybės ataskaitas ir atlikdami analizę, įskaitant su įdarbinimo procesu susijusią analitiką ir metriką.

Kitiems tikslams pasiekti.

Jūsų asmens informaciją naudosime:

 • kad laikytumės galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • atsakydami į kompetentingų valdžios institucijų prašymus;
 • norėdami jums pranešti apie mūsų taisyklių, sąlygų ir politikos pakeitimus;
 • siekdami pasinaudoti teisėmis arba Haleon apsaugoti nuo galimo, gresiančio ar pradėto teismo proceso;
 • siekdami apsaugoti Haleon, jūsų ar kito asmens gyvybinius interesus;
 • jus ir jūsų išlaikytinius aprūpindami su darbu susijusiu apgyvendinimu arba mokėdami sveikatos ar draudimo išmokas;
 • vertindami Haleon pažangą siekiant įvairovės įdarbinimo srityje tikslų, kad būtų užtikrinta lygių galimybių stebėsena ir ataskaitų teikimas;
 • norėdami atsakyti į jūsų užklausas ir prašymus bei juos tvarkyti;
 • parduodami, perleisdami ar perduodami visą verslą ar jo dalį; 

Kodėl jūsų asmens informaciją mums leidžiama rinkti ir naudoti?

Jūsų asmens informaciją galime rinkti ir naudoti bet kuriuo iš šių atvejų:

 • kai turime imtis veiksmų prieš darbo sutarties sudarymą arba ją vykdydami;
 • kai turime laikytis įstatymų, pavyzdžiui, užimtumo, socialinės apsaugos ir profesinės sveikatos įstatymų;
 • kai jūs mums davėte konkretų leidimą, jei toks leidimas yra privalomas (teisės aktuose tai vadinama „sutikimu“). Leidimą galite bet kada atšaukti;
 • jei esame tuo suinteresuoti, kai svarstome jūsų kandidatūrą dabartinėms ir būsimoms pareigoms (teisės aktuose tai vadinama „teisėtu interesu“). Tai netaikoma, kai jūsų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesni už mūsų teisėtus interesus;
 • kai siekiame apsaugoti jūsų ar kitų asmenų gyvybinius interesus.

Kiek laiko jūsų asmens informaciją laikome?

Jūsų asmens informaciją laikysime tik tiek, kiek tai bus būtina įdarbinimui ir prieš įdarbinimą atliekamai patikrai užbaigti, kaip paaiškinome šiame Pranešime apie privatumą. Kai įdarbinimas ir prieš įdarbinimą atliekama patikra bus baigti, mums gali tekti ją laikyti ilgiau dėl teisinių veiksmų ar su Haleon susijusio tyrimo.

Kai kuriose jurisdikcijose įstatymai ir kiti teisės aktai mums nurodo, kiek laiko jūsų asmens informaciją turime saugoti. Ši trukmė priklauso nuo jurisdikcijos, kurioje buvote su mumis dalydamiesi informacija, įstatymų.

Jei jums pasiūlysime darbą ir pasiūlymą nuspręsite priimti, atsiųsime Pranešimą apie darbuotojų privatumą. Pranešime apie darbuotojų privatumą paaiškinta, kaip savo darbuotojų asmens informaciją naudojame, laikome ir apsaugome.

Su kuo jūsų asmens informacija dalijamės?

Jūsų asmens informacija dalijamės tik su tais, kuriems ją būtina žinoti, ir tik tiek, kiek tai būtina siekiant laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų bei valdyti ir vykdyti su įdarbinimo procesu susijusią veiklą.

Jūsų asmens informacija dalijamės tik su Haleon bendrovių ir asocijuotųjų įmonių darbuotojų grupėmis, kurioms reikia su ja susipažinti, kad jos galėtų atlikti savo darbą.

Kai kuriais atvejais įdarbinimo ir patikros prieš įdarbinimą veiklą mūsų pavedimu vykdo specializuoti paslaugų teikėjai. Jūsų asmens informacija dalysimės su jų darbuotojais ir jų grupėmis, kuriems su ja reikia susipažinti vykdant savo darbo užduotis. 

Jūsų asmens informacija taip pat dalysimės su kitais specializuotais paslaugų teikėjais, kurie su mumis bendradarbiauja, pavyzdžiui:

 • su renginių organizatoriais ir kelionių agentūromis;
 • su technologijų tiekėjais, kurie su mumis bendradarbiauja kurdami ir tobulindami mūsų skaitmeninius forumus ir programas;
 • su profesionaliais konsultantais, pavyzdžiui, su auditoriais, buhalteriais ir teisininkais.

Jūsų asmens informacija taip pat dalysimės su vietos ar užsienio reguliavimo institucijomis arba vyriausybės ir teisėsaugos institucijomis, jei to reikalauja teisės aktai. Tokios institucijos gali būti ne jūsų gyvenamojoje šalyje.

Kokiais atvejais jūsų asmens informaciją perduodame už jūsų gyvenamosios šalies ribų?

Mes dirbame visame pasaulyje. Todėl mums gali tekti jūsų asmens informaciją perduoti ir naudoti už šalies, kurioje ją gavome iš jūsų, ribų. Kai jūsų asmens informaciją perduodame už jūsų gyvenamosios šalies ribų, imamės tinkamų asmens informacijos apsaugos priemonių, pavyzdžiui, sudarome duomenų perdavimo susitarimus, į kuriuos įtraukiame standartines duomenų apsaugos sąlygas. Šalių, į kurias asmens informaciją perduodame, duomenų privatumo įstatymai gali skirtis nuo tų, kurie galioja jūsų gyvenamojoje šalyje. Šalių, į kurias perduodame jūsų asmens informaciją, teisėsaugos ar reguliavimo agentūros, saugumo institucijos ar teismai gali turėti teisę su jūsų asmens informacija susipažinti.

Papildoma informacija, jei esate Europos ekonominėje erdvėje (EEE)

Europos Komisija pripažįsta, kad kai kurios EEE nepriklausančios šalys turi panašius duomenų apsaugos standartus. Visą šių šalių sąrašą rasite čia.

Jei jūsų asmens informaciją perduodame į šalį, kurios šiame sąraše nėra, tai darome remdamiesi Europos Komisijos priimtomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Tai mums leidžia asmens informaciją perduoti į kitas šalis, mūsų įmonių grupės viduje, ir laikytis Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Kaip jūsų asmens informaciją apsaugome?

Norime užtikrinti, kad jūsų asmens informacija nesidalytų ar jos nenaudotų tie, kuriems neleidžiama su ja susipažinti. Siekdami jūsų asmens informaciją padėti apsaugoti, taikome įvairias saugumo priemones ir technologijas.

Atidžiai renkamės paslaugų teikėjus, su kuriais bendradarbiaujame, ir tikriname, ar jie taiko saugumo priemones ir technologijas, kad jūsų asmens informaciją apsaugotų. Savo paslaugų teikėjams ir tiekėjams neleidžiame jūsų asmens informacijos naudoti savo tikslais.

Kokias turite teises, susijusias su savo asmens informacija?

Jūs turite teises, apie kurias jus turime informuoti. Jūsų turimos teisės priklauso nuo to, kokiu tikslu jūsų asmens informaciją tvarkome, ir nuo jūsų jurisdikcijoje galiojančių vietos įstatymų. Atsižvelgiant į tai, galite turėti teisę:

 • prašyti, kad pateiktume jūsų asmens informacijos kopijas. Yra keletas išimčių, todėl ne visada galite gauti visą mūsų tvarkomą informaciją;
 • prašyti, kad ištaisytume informaciją, kuri, jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti, kad papildytume informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami;
 • prašyti, kad jūsų asmens informaciją ištrintume;
 • prašyti, kad apribotume jūsų informacijos tvarkymą;
 • nesutikti, kad jūsų asmens informaciją tvarkytume;
 • prašyti, kad informaciją, kurią mums pateikėte, perduotume iš vienos organizacijos į kitą arba pateiktume jums;
 • pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai.

Informacijos apie tai, kaip su mumis galite susisiekti norėdami paprašyti atlikti bet kurį iš pirmiau nurodytų veiksmų, ieškokite skyriuje „Kontaktinė informacija ir kontaktinis asmuo privatumo klausimais“.

Kad galėtume apsaugoti jus ir kitų asmenų privatumą, mums gali tekti prieš įvykdant jūsų prašymą patikrinti jūsų tapatybę.

Jei prieštarausite, kad jūsų asmens informaciją tvarkytume, arba atšauksite mums pirmiau duotą leidimą jūsų asmens informaciją naudoti, gerbsime jūsų pasirinkimą laikydamiesi galiojančių įstatymų. Tačiau, jei tvarkymui prieštarausite arba savo leidimą atšauksite, gali būti, kad negalėsime užbaigti skyriuje „Kaip jūsų asmens informaciją naudojame“ aprašyto įdarbinimo proceso ir patikros prieš įdarbinimą.

Mūsų atsakomybė už svetaines, kurios mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame

Mūsų karjeros portale gali būti nuorodų į svetaines ar mobiliąsias programas, kurios mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame. Mūsų Pranešimas apie privatumą joms netaikomas. Jei norite sužinoti, kaip tokios svetainės ar mobiliosios programos jūsų asmens informaciją renka, naudoja ir ja dalijasi, perskaitykite jose pateikiamus pranešimus apie privatumą.

Kaip naudojame nepilnamečių asmens informaciją?

Nepilnamečių asmens informaciją naudojame tik jei darbas yra skirtas praktikantui.

Jei gyvenate kurioje nors iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir kreipiatės dėl praktikanto darbo, patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 16 metų ir kad mums savo asmens informaciją galite pateikti bei įdarbinimo procese galite dalyvauti be tėvų sutikimo.

Jei gyvenate šalyje, kuri EEE nepriklauso, ir dėl praktikanto darbo kreipiatės pagal savo šalies įstatymus būdamas (-a) nepilnametis (-ė), turime turėti jūsų tėvų ar teisėtų globėjų leidimą jūsų asmens informaciją rinkti ir naudoti šiame Pranešime apie privatumą aprašytu būdu. 

Kaip šį Pranešimą apie privatumą atnaujiname?

Šį Pranešimą apie privatumą retkarčiais atnaujinsime. Pakeitimai įsigalioja, kai karjeros portale paskelbiame patikslintą Pranešimą apie privatumą. Šis Pranešimas apie privatumą buvo paskutinį kartą atnaujintas pirmiau nurodytą dieną, žr. „Paskutinio atnaujinimo data“. Jei pakeitimai reikšmingi, apie juos pranešime pateikdami labiau pastebimą pranešimą.

 

Kas yra jūsų asmens informacijos valdytojas?

 

Jūsų asmens informacijos valdytojai yra bendrovės „Haleon plc“ kartu su vietos Haleon bendrove, į kurią kreipiatės.

 

Kontaktinė informacija ir kontaktinis asmuo privatumo klausimais

 

Jei norite naudotis savo teisėmis, turite klausimų dėl šio Pranešimo apie privatumą, reikia daugiau informacijos ar norėtumėte pareikšti susirūpinimą, spustelėkite čia: Privatumo kontaktinė informacija