Privacy centre

Trung tâm Bảo mật Haleon

Chào mừng bạn. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của mình. Hãy tìm hiểu thêm về thực tiễn thực hành bảo mật của chúng tôi và quyền của bạn.

 

a

Haleon hiểu rằng quyền riêng tư rất quan trọng đối với quý vị và cam kết xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách cẩn thận và toàn vẹn, theo Nguyên tắc Bảo mật dưới đây.  

Các nguyên tắc quyền riêng tư của Haleon  

 1. Minh bạch về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được
  Chúng tôi mong muốn quý vị hiểu rõ chúng tôi thu thập những thông tin gì, tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi mong muốn giải thích điều này bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng.

 2. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích cụ thể
  Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích cụ thể mà chúng tôi nêu trong các thông báo bảo mật của chúng tôi và sẽ không sử dụng thông tin cá nhân theo cách không phù hợp với các mục đích đó.

 3. Chỉ thu thập lượng thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu
  Chúng tôi nhắm đến việc chỉ thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu mà chúng tôi cần.

 4. Giữ thông tin cá nhân của quý vị chính xác và cập nhật
  Nếu thông tin cá nhân của quý vị không chính xác, chúng tôi nhắm đến việc chỉnh sửa thông tin đó. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, tùy thuộc vào mục đích mà vì đó chúng tôi đã thu thập thông tin, chúng tôi sẽ nhắm đến việc thực hiện điều đó.

 5. Không lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết
  Chúng tôi không muốn giữ thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết và sẽ nhắm đến việc xóa thông tin đó khi không còn cần thiết.

 6. Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị
  Chúng tôi nhắm đến việc đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị.

 7. Chịu trách nhiệm
  Chúng tôi chịu trách nhiệm và có các quy trình cho phép chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi có thể tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của mình.