Privacy centre


Haleon Centar za privatnost

Dobro došli. Mi ozbiljno shvatamo našu obavezu u vezi sa privatnošću podataka. Saznajte više o našim praksama i vašim pravima.

 

a

U nastavku možete pronaći naša ključna obaveštenja o privatnosti. Po potrebi promenite svoju lokaciju iznad i odaberite obaveštenje o privatnosti koje se odnosi na vas.

Obaveštenje kompanije Haleon o privatnosti kandidata

Srbija

Poslednje ažuriranje: 1. avgust 2020

Ovo obaveštenje o privatnosti je namenjeno kandidatima za posao.

Hvala vam što ste zainteresovani za kompaniju Haleon. Razumemo da vam je privatnost važna. Posvećeni smo postupanju sa vašim ličnim informacijama pažljivo i sa integritetom.

Obaveštenje o privatnosti navodi koje lične informacije prikupljamo i kako to činimo. Objašnjavamo za šta koristimo vaše lične informacije tokom regrutovanja i provere pre zapošljavanja. Takođe objašnjavamo na koji način štitimo i čuvamo vaše lične informacije.

Kompanija Haleon je odgovorna za lične informacije koje delite sa nama. Kada kažemo „Haleon”, „mi”, „naše” ili „nama”, mislimo na kompaniju Haleon.

Lične informacije su sve informacije koje mogu da vas identifikuju bilo direktno (npr. vaše ime i prezime) ili indirektno (npr. vaš jedinstveni ID broj).

Ako je bilo koji deo ovog Obaveštenja o privatnosti u sukobu sa određenim lokalnim zakonom u vašoj jurisdikciji, lokalni zakon će imati prednost.

U ovom Obaveštenju o privatnosti objašnjavamo:
 

Ko je kontrolor vaših ličnih informacija?

Kompanija Haleon plc, zajedno sa lokalnom Haleon kompanijom kod koje se prijavljujete, su

Kontakt informacije i kontakt za pitanja privatnosti

Ako želite da iskoristite svoja prava, imate bilo kakva pitanja o Obaveštenju o privatnosti, potrebne su vam dodatne informacije ili želite da izrazite zabrinutost, kliknite ovde: Kontakt informacije za pitanja privatnosti

Koje lične informacije o vama prikupljamo?

Kao deo regrutovanja i provere pre zapošljavanja, mi prikupljamo vaše:

 • Osnovne informacije – ime i prezime (uključujući prefiks ili titulu), pol, starost ili datum rođenja;
 • Kontakt informacije – informacije koje nam dostavljate da bismo mogli da vas kontaktiramo, tj. lična ili poslovna adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona i profesionalni profil na platformi društvenih medija;
 • Profesionalne informacije i iskustvo – informacije o obrazovanju, radnom iskustvu, referencama i autorima referenci;
 • Nacionalne identifikatore – broj vaše nacionalne ID kartice ili pasoša, državljanstvo i status radne dozvole, broj socijalnog osiguranja ili drugi poreski/nacionalni identifikacioni broj;
 • Finansijske informacije – plata, informacije o penzionom računu, kompanijske naknade, bonusi, beneficije, evidencije o radnom vremenu i referentni poreski broj (npr. poreski identifikacioni broj, broj nacionalnog osiguranja, broj socijalnog osiguranja). Takođe prikupljamo vaše bankovne podatke u slučaju da vam nadoknađujemo troškove nastale tokom procesa regrutovanja;
 • Informacije o izdržavanim osobama – informacije o osobama koje izdržavate, tj. imena i prezimena, datumi rođenja i kontakt podaci vašeg bračnog druga/partnera i izdržavanih osoba;
 • Informacije prikupljene tokom intervjua – komentari koje zabeleže naši ispitivači i audio/video snimci intervjua (u slučaju telefonskog intervjua ili intervjua sa dozvoljenim snimanjem);
 • Informacije o poreklu – obrazovne, akademske i stručne kvalifikacije. Ako odlučimo da vam ponudimo posao, možda će biti potrebno da obavimo proveru pre zapošljavanja. Tada takođe možemo prikupiti dodatne informacije o poreklu, kao što su kreditna istorija, krivična evidencija i informacije o zdravstvenoj zaštiti (ako je dopušteno zakonom);
 • Posebne kategorije ličnih podataka – informacije o rasnom ili etničkom poreklu, verskim, političkim ili filozofskim uverenjima, članstvu u sindikatima, statusu veterana ili informacije o vašem zdravlju, invaliditetu ili seksualnoj orijentaciji. Ove informacije koristimo kako bismo osigurali poštovanje svih relevantnih zakona. Ako vam ponudimo zaposlenje, takođe možemo zatražiti informacije o vašem zdravlju (fizičkom ili mentalnom), kako bismo vama i osobama koje izdržavate mogli da dodelimo zdravstvene i osiguravajuće beneficije. Ove informacije upotrebićemo takođe da bismo razgovarali sa vama o tome kakva razumna prilagođavanja možemo da izvršimo za vas. Želimo da osiguramo da vam pružamo inkluzivno radno okruženje.

Sami odlučujete da li ćete nam dati posebne kategorije informacija, ako ih zatražimo od vas. Ako odlučite da ih ne podelite sa nama, budite sigurni da to neće uticati na vašu prijavu.

Takođe možete odlučiti da nam ne date ostale vrste ličnih informacija, kada ih zatražimo od vas. Ako odlučite da nam ne date vaše lične informacije, možda nećemo moći da ocenimo ili razmotrimo vašu prijavu.

Ako nam date lične informacije o drugim osobama, npr. o vašem bračnom drugu/partneru ili autoru preporuke, pretpostavićemo da ste dobili njihovo odobrenje za deljenje informacija sa nama.

Mi nećemo obrađivati lične informacije (uključujući bilo kakve gore navedene informacije) ako nam zakon vaše zemlje to zabranjuje.

Kako prikupljamo vaše lične informacije?

Direktno od vas:

 • Kada napravite nalog i profil na Haleon karijernom portalu;
 • Kada podelite ili koristite svoj profil na društvenom mediju da biste pristupili Haleon karijernom portalu;
 • Kada se prijavite kod nas da dobijate obaveštenja o slobodnim poslovima;
 • Kada podelite sa nama svoju radnu biografiju, bilo putem Haleon karijernog portala ili na druge načine;i
 • Kada učestvujete u sastancima, intervjuima ili regrutnim vežbama.

Iz drugih izvora:

 • Agencije za zapošljavanje;
 • Kompanije koje za nas obavljaju proveru pre zapošljavanja; i
 • Vaše kolege i/ili menadžeri, kada nam dostave preporuku za vas.

Iz javnih izvora:

 • Mi prikupljamo vaše lične informacije iz javnih izvora, ako je to dozvoljeno zakonom. Možemo da upotrebimo takve izvore da bismo proverili vaše licence ili da bismo obavili sve provere koje su potrebne za poštovanje relevantnih zakona.

Kako koristimo vaše lične informacije?

Vaše lične informacije koristićemo samo u svrhe opisane u nastavku ovog Obaveštenja o privatnosti ili u svrhe koje su razumno kompatibilne sa opisanim svrhama. Ne možemo i nećemo ih koristiti u druge svrhe bez vaše dozvole, osim ako imamo zakonsko pravo ili obavezu da to učinimo.

Da bismo razmotrili vašu prijavu.

Vaše lične informacije upotrebićemo:

 • Da bismo odgovorili na vašu prijavu. Ako vas je nama preporučio neko drugi ili smo vaše informacije dobili iz drugih izvora, upotrebićemo vaše lične informacije da bismo vas kontaktirali i obavestićemo vas o našem procesu regrutovanja;
 • Da bismo kreirali vaš profil;
 • Da bismo procenili koliko je vaš profil odgovarajući za posao za koji ste se prijavili;
 • Kada ocenjujemo sve naše kandidate i pravimo uži izbor; i
 • Da bismo obavili intervjue i vežbe tokom procesa regrutovanja.

Kod provere pre zapošljavanja, ako odlučimo da vam ponudimo zaposlenje.

Vaše lične informacije upotrebićemo da bismo:

 • Proverili vaše poreklo, preporuke i ostale informacije koje nam date, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom. Vaše lične informacije delimo sa kompanija koje za nas obavljaju ove provere pre zapošljavanja; i
 • Pripremili ponudu za zaposlenje i ostala dokumenta koja koristimo u ovoj predugovornoj fazi procesa regrutovanja.

Da bismo vas uključili u Haleon bazu talenata.

Vaše lične informacije upotrebićemo:

 • Da bismo vas uzeli u obzir za pozicije koje imamo trenutno ili ćemo imati, u bilo kojoj od Haleon kompanija i podružnica. Ovo znači da ćemo deliti vaše informacije sa ostalim Haleon subjektima; i
 • Da bismo vas obavestili o slobodnim pozicijama ili zatražili da ažurirate svoj profil.

Da bismo upravljali i poboljšali naše procese regrutovanja, kao i naše poslovne operacije u vezi sa procesom regrutovanja.

Vaše lične informacije upotrebićemo da bismo:

 • Upravljali našom mrežom i bezbednošću informacionih sistema;
 • Vodili evidenciju o našim procesima zapošljavanja;
 • Upoređivali proces regrutovanja u odnosu na našu težnju da osiguramo primenu poštenih praksi zapošljavanja;
 • Pripremili i obavili izveštavanje rukovodstva i analizu, uključujući analitiku i metriku, u vezi sa procesom regrutovanja.

Da bismo ostvarili druge ciljeve.

Vaše lične informacije upotrebićemo:

 • Da bismo se pridržavali važećih zakona i propisa;
 • Da bismo odgovorili na zahteve nadležnih državnih organa;
 • Da bismo vas obavestili o promenama naših odredbi, uslova i politika;
 • Da bismo ostvarili naša prava ili zaštitili kompaniju Haleon od potencijalnih, zaprećenih ili stvarnih parnica;
 • Da bismo zaštitili kompaniju Haleon, vaše vitalne interese ili interese drugih osoba;
 • Da bismo vam obezbedili smeštaj u vezi sa poslom ili zdravstvene i osiguravajuće beneficije za vas i osobe koje izdržavate;
 • Da bismo procenili napredak kompanije Haleon u ostvarivanju ciljeva vezanih za zapošljavanja različitih kategorija i omogućili nadzor i izveštavanje u pogledu pružanja jednakih mogućnosti.
 • Da bismo odgovorili i obradili vaše upite ili zahteve; i
 • Kada prodamo, dodelimo ili prenesemo naše poduzeće u celosti ili delimično; 

Zašto nam je dozvoljeno da prikupljamo i koristimo vaše lične informacije?

Mi možemo da prikupljamo i koristimo vaše lične informacije da bismo ostvarili jedno od sledećeg:

 • Da bismo preduzeli korake pre zaključivanja ili primene ugovora o radu;
 • Da bismo se pridržavali zakona, kao na primer zakona i propisa o zapošljavanju, socijalnom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti;
 • Vi nam izričito dajte tu dozvolu kada je takva dozvola obavezna (zakon to zove „saglasnost”). Svoju dozvolu možete da povučete u bilo kom trenutku;
 • U našem je interesu da vas smatramo kandidatom za sadašnje i buduće slobodne pozicije (zakon to naziva „legitimni interes”). Ovo ne važi ako naš legitimni interes nadjačavaju vaši interesi ili vaša osnovna prava i slobode; i
 • Da bismo zaštitili vaše vitalne interese ili interese drugih osoba.

Kako štitimo vaše lične informacije?

Želimo da osiguramo da vaše lične informacije ne budu deljene ili korišćene od stane onih kojima nije dozvoljeno da im pristupe. Mi primenjujemo različite mere bezbednosti i tehnologije kako bismo zaštitili vaše lične informacije.

Pažljivo biramo pružaoce usluga sa kojima sarađujemo i proveravamo da li primenjuju mere bezbednosti i tehnologije za zaštitu vaših ličnih informacija. Mi ne dozvoljavamo pružaocima usluga i dobavljačima da vaše lične informacije koriste za svoje svrhe.

Koja su vaša prava u pogledu vaših ličnih informacija?

Vi imate prava sa kojima smo mi dužni da vas upoznamo. Prava koja imate zavise od razloga obrade vaših ličnih informacija i lokalnih zakona u vašoj jurisdikciji. U zavisnosti od toga, možete imati pravo:

 • Da od nas zatražite kopiju vaših ličnih informacija. Postoje određeni izuzeci, što znači da nećete uvek dobiti sve informacije koje obrađujemo;
 • Da zatražite od nas da ispravimo informacije za koje smatrate da su netačne. Takođe imate pravo da zatražite od nas da dopunimo informacije za koje smatrate da su nepotpune;
 • Da zatražite od nas da izbrišemo vaše lične informacije;
 • Da zatražite od nas da ograničimo obradu vaših ličnih informacija;
 • Da se usprotivite našoj obradi vaših ličnih informacija;
 • Da zatražite od nas da prenesemo informacije koje ste nam dali iz jedne organizacije u drugu ili da ih damo vama; i
 • Da se žalite vašem lokalnom organu za zaštitu podataka.

Da biste saznali kako da nas kontaktirate ili kako da od nas zatražite bilo šta od gore navedenog, pogledajte odeljak ‘Kontakt informacije i kontakt za pitanja privatnosti’.

Radi vaše zaštite i zaštite privatnosti drugih, možda ćemo morati da proverimo vaš identitet pre nego što uradimo ono što tražite od nas.

Ako se usprotivite našoj upotrebi vaših ličnih informacija ili povučete odobrenje da koristimo vaše lične informacije nakon što ste nam ga inicijalno dali, poštovaćemo vaš izbor u skladu sa važećim zakonom. Međutim, nakon što se usprotivite ili povučete svoje odobrenje, možda nećemo moći da dovršimo aktivnosti regrutovanja i provere pre zapošljavanja, koje su opisane u odeljku ‘Kako koristimo vaše lične informacije’.

Koliko dugo čuvamo vaše lične informacije?

Vaše lične informacije čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo obavili aktivnosti regrutovanja i provere pre zapošljavanja, kao što je objašnjeno u ovom Obaveštenju o privatnosti. Kada se završe aktivnosti regrutovanja i provere pre zapošljavanja, možda ćemo morati da ih čuvamo duže zbog pravnog postupka ili istrage u koju je uključena kompanija Haleon.

U pojedinim jurisdikcijama, zakoni i propisi nam nalažu koliko dugo moramo da čuvamo vaše lične informacije. Dužina zavisi od zakona jurisdikcije u kojoj se nalazite u trenutku kada informacije podelite sa nama.

Ako vam ponudimo posao i odlučite da ga prihvatite, poslaćemo vam Obaveštenje o privatnosti zaposlenih. Obaveštenje o privatnosti zaposlenih objašnjava kako koristimo, čuvamo i štitimo lične informacije naših zaposlenih.

Sa kim delimo vaše lične informacije?

Vaše lične informacije delimo ako neko mora da ih zna i u meri u kojoj je potrebno da bismo ispoštovali zakone i propise, kao i da bismo upravljali i sproveli aktivnosti u vezi sa procesom regrutovanja.

Vaše lične informacije delimo samo sa timovima u našim Haleon kompanijama i podružnicama koji moraju da im pristupe da bi mogli da obavljaju svoj posao.

U određenim slučajevima, aktivnosti regrutovanja i provere pre zapošljavanja za nas obavljaju specijalizovani pružaoci usluga. Vaše lične informacije delićemo sa njihovim timovima i zaposlenima koji moraju da im pristupe u okviru svog posla. 

Vaše lične informacije delićemo takođe sa drugim specijalizovanim pružaocima usluga koji sarađuju sa nama, kao što su na primer:

 • Agencije za organizovanje događaja i putničke agencije;
 • Dobavljači tehnologija koji sa nama sarađuju na razvoju i poboljšanju naših digitalnih foruma i aplikacija; i
 • Stručni savetnici, kao što su revizori, računovođe i advokati.

Vaše lične informacije delićemo takođe sa lokalnim ili inostranim regulatornim organima, državnim organima i organima za sprovođenje zakona, ako smo na to obavezani zakonom. Oni se mogu nalaziti u vašoj matičnoj zemlji ili izvan nje.

U kojim slučajevima vaše lične informacije šaljemo izvan vaše matične zemlje?

Mi poslujemo u celom svetu. Zbog toga može biti potrebno da prenesemo i koristimo vaše lične informacije izvan zemlje u kojoj smo ih prikupili od vas. Mi primenjujemo odgovarajuće mere zaštite vaših ličnih informacija kada ih prenosimo izvan vaše matične zemlje, kao što su ugovori o prenosu podataka koji sadrže standardne klauzule o zaštiti podataka. Zakoni o zaštiti podataka u zemljama u koje prenosimo podatke mogu se razlikovati od zakona u vašoj matičnoj zemlji. Agencije za sprovođenje zakona, regulatorne agencije, organi bezbednosti ili sudovi u zemljama u koje prenosimo vaše lične podatke mogu imati pravo da pristupe vašim ličnim informacijama.

Kako obrađujemo informacije o pojedincima u Evropskom ekonomskom području (EEA)

Evropska komisija prepoznaje da neke zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora imaju slične standarde zaštite podataka. Kompletna lista ovih zemalja dostupna je ovde.

Ako vaše lične informacije prenosimo u zemlju koja nije na ovoj listi, to činimo u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojila Evropska komisija. Oni nam omogućavaju da obavimo međunarodni prenos ličnih informacija unutar naše grupe kompanija i da ispoštujemo zakone Evropske unije o zaštiti podataka i Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

Kako koristimo lične informacije o maloletnicima?

Lične informacije o maloletnicima koristimo samo ako je posao namenjen za pripravnike.

Ako živite u jednoj od zemalja Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i prijavite se za posao pripravnika, time nam saopštavate da imate najmanje 16 godina i da možete da nam date svoje lične informacije i učestvujete u procesu regrutovanja bez pristanka vaših roditelja.

Ako živite u jednoj od zemalja izvan Evropskog ekonomskog prostora i prijavite se za posao pripravnika u trenutku kada ste maloletni, prema zakonima vaše zemlje mi moramo da dobijemo odobrenje vaših roditelja ili zakonskih staratelja da bismo mogli da prikupljamo i koristimo vaše lične informacije kao što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti. 

Naša odgovornost u pogledu veb-sajtova koje ne posedujemo ili ne kontrolišemo

Naš karijerni portal može da sadrži linkove ka veb-sajtovima ili mobilnim aplikacijama koje ne posedujemo ili ne kontrolišemo. Naše Obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na njih. Pročitajte obaveštenja o privatnosti za te veb-sajtove i mobilne aplikacije ako želite da saznate kako oni prikupljaju, koriste i dele vaše lične informacije.

Kako ažuriramo ovo Obaveštenje o privatnosti?

Povremeno ćemo ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti. Sve promene stupaju na snagu kada na našem karijernom portalu objavimo revidirano Obaveštenje o privatnosti. Ovo Obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano na dan „Poslednje ažuriranje” prikazan iznad. Ako su promene značajnije, objavićemo posebno istaknuto obaveštenje kako bismo vas obavestili koje promene su uvedene.