Privacy centre

Haleons Center för personuppgiftshantering

Välkommen! Vi tar skydd av personuppgifter och ansvar på största allvar. Läs mer om våra rutiner och dina rättigheter.

 

a

Nedan hittar du våra viktigaste integritetsmeddelanden. Ändra region ovan om så behövs och välj den information om behandling av personuppgifter som är mest relevant för dig.

Haleon - integritetsmeddelande för arbetssökande

Sverige

Senast uppdaterat: 1 augusti 2020

Den här informationen om behandling av personuppgifter är avsett för jobbsökande.

Tack för ditt visade intresse för Haleon. Vi förstår att sekretess är viktigt för dig och vi  behandlar dina personuppgifter med omsorg och integritet.

I detta integritetsmeddelande ger vi dig information om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem. Vi förklarar hur vi använder dina personuppgifter under rekrytering och kontroller innan anställning (”pre-employment screening”). Vi förklarar också hur vi skyddar dina personuppgifter och hur vi håller dem säkra.

Haleon ansvarar för de personuppgifter du delar med oss. När vi säger "Haleon", "vi", "oss" eller "vår", detta är det Haleon som avsees.

Personuppgifter är all information eller del av information som kan identifiera dig antingen direkt (t. ex . ditt namn) eller indirekt (t. ex . ett  unikt  ID-nummer).

Om något i detta integritetsmeddelande skulle avvika mot lokal lagstiftning, så är den lokala lagen gällande.

I detta integritetsmeddelande förklarar vi:
 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Haleon plc, tillsammans med det lokala Haleon-företag som du ansöker till, är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

Kontaktinformation och kontakt för personuppgiftshantering

Om du vill nyttja dina rättigheter, har frågor om detta integritetsmeddelande, vill ha mer mer information eller vill lyfta ett problem, vänligen klicka här:Sekretess kontaktinformation.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Som en del av vår rekrytering och kontroll innan anställning samlar vi in din:

 • Grundläggande information - ditt namn (inklusive prefix eller titel), kön, ålder eller födelsedatum;
 • Kontaktinformation - information du delar med oss så vi kan kontakta dig,     till exempel din hem eller arbets e-post, postadress, telefonnummer och profil på yrkesrelaterade sociala media;
 • Arbetsrelaterad information och erfarenhet - information relaterad till din utbildning, arbetslivserfarenhet, referenser, och referenter;
 • Nationella identifikationsdokument  – ID-nr/pass, status för uppehålls-och arbetstillstånd, personnummer, eller andra oficiella identifikationsnummer;
 • Finansiell information- din lön, pensionsrelaterad information, företagsrelaterade kostnadsersättningar, bonus, förmåner, arbetstidsuppgifter och skatte-ID (t. ex. personnummer, nationellt ID nr, socialförsäkringsnummer). Vi kommer också att samla in dina bankuppgifter om vi ersätter dig för utgifter under rekryteringsprocessen;
 • Information om anhöriga - information relaterade till dina anhöriga, t. ex. för- och efternamn, födelsedatum, och kontaktuppgifter för din make/maka/partner och anhöriga;
 • Information som samlats in  under intervjuer – kommentarer som noteras av våra intervjuare och audio/video inspelningar av intervjun (vid telefonintervjuer eller video-intervjuer);
 • Bakgrundsinformation - utbildning/akademiska upppgifter inklusive yrkeskvalifikationer. Om vi vill erbjuda dig jobbet kan vi behöva genomföra vissa bakgrundskontroller (”pre-employment screening”) före anställningen. Vi kan då också samla in ytterligare bakgrundsinformation såsom kredithistorik, utdrag från brottsregistret och  relaterade till arbetsrelaterade hälsouppgifter (om det är tillåtet enligt lag);
 • känsliga personuppgifter - information som rör ditt etniska ursprung, religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, krigsveteranstatus eller information om din hälsa, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi använder denna information för att se till att vi uppfyller relevant lagstiftning. Om vi erbjuder dig anställning kan vi också be dig om information om din hälsa (fysisk eller psykisk) så att vi kan ge hälso-och försäkringsförmåner till dig och dina anhöriga. Vi kommer också att använda denna information för att  kunna diskutera rimliga anpassningar vi kan göra för dig. Vi vill säkerställa att vår arbetsplats är inkluderande.

Du kan bestämma om du vill delge oss känsliga personuppgifter om vi frågar dig om dem. Om du bestämmer dig för att inte dela information med oss kan du vara säker på att detta inte påverkar din ansökan.

Du kan också välja att inte dela andra typerna av personuppgifter med oss. Om du bestämmer dig för att inte ge oss dina personuppgifter, kanske vi inte kan bedöma eller utvärdera din ansökan.

Om du ger oss personlig information om en annan person, till exempel din make/maka/partner eller referent, förutsätter vi att du har fått deras tillåtelse att dela uppgifterna med oss.

Vi kommer inte att behandla personuppgifter (inklusive de uppgifter som anges ovan) om  lagstiftningen i ditt land förbjuder oss att göra det.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Direkt från dig när du:

 • Skapa ett konto och en profil på Haleon:s karriärportal;
 • Delar eller använder din profil från sociala medier för att få tillgång till Haleon:s karriärportal;
 • Registrerar dig hos oss för att ta del av jobbannonser;
 • Delar ditt CV med oss, antingen via Haleon: s karriärportal eller på annat sätt;  och
 • Deltar i möten, intervjuer eller rekryteringsaktiviteter.

Från andra källor:

 • Rekryteringsbyråer;
 • Företag som utför förhandskontroller (”pre-employment screening”) för oss; och
 • Dina kollegor och/eller chefer när de ger oss dina referenser.

Från offentliga källor:

 • Vi samlar in  dina personuppgifter från offentliga källor, om det är tillåtet enligt lag. Vi kan komma att använda en sådan källa för att verifiera dina licenser, eller för att slutföra alla kontroller vi behöver göra för att uppfylla relevant lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som vi har beskrivit nedan i detta integritetsmeddelande, eller för ändamål som är förenliga med dem som beskrivs. Vi kan inte, och kommer inte, använda dem för andra ändamål utan ditt tillstånd, om vi inte enligt lag har rättighet eller skyldighet att göra det.

Utvärdering av din ansökan.

Vi kommer att använda dina personuppgifter:

 • För att svara på din ansökan. Om någon annan hänvisade dig till oss eller vi fick din information från andra källor, kommer vi att använda dina personuppgifter för att kontakta dig och informera dig om vår rekryteringsprocess;
 • För att göra en profil av dig;
 • För att bedöma hur lämplig din profil är för det jobb du ansöker om;
 • När vi utvärderar alla våra kandidater och skapar lista med sökanden som är relevanta; och
 • För att genomföra intervjuer och relaterade aktiviteter under rekryteringsprocessen.

För kontroller före anställning (”pre-employment screening”), om vi beslutar att erbjuda dig anställning.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att:

 • Kontrollera din bakgrund, referenser och annan information som du givit oss, i den utsträckning som är laglig. Vi delar dina personuppgifter med företag som utför dessa kontroller före anställningen för oss
 • Förbereda ett erbjudande om anställning och andra dokument som vi använder innan kontraktering i vår rekryteringsprocess.

För att inkludera dig i Haleon:s talangpool.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att:

 • Utvärdera vilka möjligheter vi har för dig nu eller i framtiden, i någon av Haleon:s företag och dotterbolag. Detta innebär att vi kommer att dela din information med andra Haleon - enheter, och
 • För att informera dig om anställningsmöjligheter eller för att be dig att uppdatera din profil.

För att hantera och förbättra våra rekryteringsprocesser liksom vår verksamhet i samband med rekryteringsprocessen.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att:

 • Hantera vår säkerhet för nätverk och informationssystem;
 • Föra register med anknytning till våra anställningsprocesser;
 • Utvärdera rekryteringsprocessen mot vår målsättning att se till att vi lever upp till en rättvis anställningsprocess;
 • Förbereda och utföra ledningsrapporter och analyser,  inklusive analys av mätvärden relaterade till  rekryteringsprocessen.

För att uppnå andra syften.

Vi kommer att använda dina personuppgifter:

 • För att följa tillämpliga lagar och förordningar;
 • För att besvara förfrågningar från behöriga offentliga myndigheter;
 • För att berätta om ändringar i våra villkor, villkor och policyer;
 • För att hävda eller försvara Haleon:s rättigheter i potentiella, hotade eller faktiska tvister;
 • För att skydda Haleon, dina vitala intressen, eller en annan persons intressen;
 • För att tillhandahålla arbetsrelaterat boende eller hälso- och försäkringsförmåner till dig och dina anhöriga;
 • För att utvärdera Haleon:s framsteg i att uppnå sina mål om mångfald i rekryteringen och för att säkerställa rapportering kring jämställdhet.
 • För att svara på och hantera dina frågor eller förfrågningar; ch
 • När vi säljer, anvisar eller överför hela eller delar av vår verksamhet; 

Varför får vi samla in och använda dina personuppgifter?

Vi kan samla in och använda dina personuppgifter när något av följande gäller:

 • För att vidta åtgärder innan ett anställningsavtal ingås eller för attfullgöra ett anställningsavtal;
 • För att följa lagen, till exempel, lagstiftning och förordningar om sysselsättning, social trygghet och arbetsrelaterad hälsa;
 • Du har  givit oss ditt uttalade tillstånd när sådant tillstånd krävs (i lag kallas det "samtycke"). Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd;
 • Det ligger i vårt intresse att betrakta dig som en kandidat för nuvarande och framtida anställningsmöjligheter (i lag kallas det "berättigat intresse"). Detta gäller inte om vårt berättigade intresse åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter; och
 • För att skydda dina eller andras grundläggande intressen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi säkerställer att dina personuppgifter inte delas med eller används av någon utan rätt att se dem. Vi använder en mängd olika säkerhetsåtgärder och tekniker för att skydda dina personuppgifter.

Vi väljer noggrant vilka tjänsteleverantörer vi arbetar med, och kontrollerar att de har säkerhetsåtgärder på plats liksom teknik för att skydda dina personuppgifter. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer och leverantörer använder dina personuppgifter för egenintresse.

Vilka är dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

Vi är skyldiga att informera dig om dina rättigheter. Hur dina rättigheter är utformade beror på vilken laglig grund vi har för att behandla dina personuppgifter och vilka krav som finns i den lokala lagstiftningen i din jurisdiktion. Beroende på detta har du rätt att:

 • Be oss om kopior av dina personuppgifter. Det finns vissa undantag, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information vi behandlar;
 • Be oss att korrigera information som du tycker är felaktig. Du har också rätt att be oss att komplettera information som du tycker är ofullständig;
 • Be oss att radera dina personuppgifter;
 • Be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
 • Be att vi överför information som du har givit oss från en organisation till en annan,  eller att vi ger informationen till dig;  och
 • Klaga hos din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan ta reda på hur du kommer i kontakt med oss  för att  be oss att göra något av ovanstående genom att titta på avsnittet "kontakt information och personuppgiftskontakt".

För att skydda din och andras integritet kan vi behöva verifiera din identitet innan du slutför det du har bett oss att göra.

Om du motsätter dig att vi använder dina personuppgifter eller återtar ditt tillstånd för behandlingen kommer vi att respektera ditta i enlighet med tillämplig lag. Men genom att invända eller återkalla ditt tillstånd, kan vi kanske inte slutföra rekrytering och kontroller vilka beskrvis i "Hur vi använder din personliga information".

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge vi måste för att vi ska kunna slutföra rekrytering och kontroller (”pre-employment screening) och aktiviteter vilka vi har beskrivit i denna integritetspolicy. När rekryteringen och kontrollerna införanställning är slutförda kan vi behöva behålla personuppgifterna längre på grund av rättsliga  åttaganden eller en utredning som berör Haleon.

I vissa jurisdiktioner stadgar lagar och förordningar hur länge vi måste ha kvar dina personuppgifter. Hur länge vi sparar uppgifterna beror på lagarna i den jurisdiktion du befinner dig i när du delar uppgifterna med oss.

Om vi erbjuder dig arbete, och du bestämmer dig för att acceptera, kommer vi att skicka vårt integritetsmeddelande för anställda till dig. I sekretessmeddelandet för anställda förklarar vi hur använder, lagrar och skyddar våra anställdas personuppgifter.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar bara dina personuppgifter baserat på uttalat behov, och i den utsträckning som krävs för att följa lagar och förordningar, och för att hantera och genomföra de aktiviteter som rör rekryteringsprocessen.

Vi delar endast dina personuppgifter med team i våra Haleon-företag och dotterbolag som behöver ta del av informationen för att kunna göra sitt jobb.

I vissa fall görs våra rekryteringsaktiviteter- och kontroller (”pre-employment screening”) åt oss av specialiserade    tjänsteleverantörer. Vi kommer att dela dina personuppgifter med dessa tjänsteleverantörers medarbetare och team om de behöver informationen för att utföra sina jobb. 

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med andra specialiserade tjänsteleverantörer som arbetar med oss, till exempel:

 • Evenemang- och resebyråer;
 • Teknikleverantörer som arbetar med oss för att utveckla och förbättra våra digitala forum och appar; och
 • Professionella rådgivare, redovisningsexperter, revisorer och advokater.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med lokala eller utländska tillsynsmyndigheter, eller statliga och brottsbekämpande myndigheter om vi behöver göra det enligt lag. Dessa kan finnas i eller utanför ditt bosättningsland.

I vilka fall överför vi dina personuppgifter utanför ditt hemland?

Vi arbetar över hela världen. Därför kan vi behöva överföra och använda dina personuppgifter utanför det land där vi samlar in den från dig. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när vi överför dem till andra länder. Sådana skyddsåtgärder är exempelvis avtal om dataöverföring vilka innehåller standardiserade dataskyddsklausuler. Datasekretess lagarna i de länder som vi överför personuppgifterna till kanske inte är desamma som lagarna i ditt hemland. Brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, säkerhetsmyndigheter eller domstolar i de länder som vi överför dina personuppgifter till kan komma att ha rätt att ta del av dina personuppgifter.

Ytterligare information om du är baserad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Europeiska kommissionen bedömer att vissa länder utanför EES har liknande standarder för uppgiftsskydd. En fullständig förteckning över dessa länder finns här.

Om vi överför dina personuppgifter till ett land som inte finns med på denna lista, gör vi det med stöd av standardavtalsklausuler vilka antagits av Europeiska kommissionen. Dessa möjliggör internationella överföringar av personuppgifter inom vår företagsgrupp på ett sätt som uppfyller EU:s dataskyddslagar och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Hur använder vi personuppgifter om minderåriga?

Endast om jobbet är avsett för en praktikant behandlar vi personuppgifter om minderåriga.

Om du bor i ett av länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och du ansöker om ett praktikantjobb, säger du till oss att du är minst 16 år gammal och att du får ge oss din personliga information i rekryteringsprocessen utan dina föräldrars samtycke.

Om du bor i ett av länderna utanför EES och ansöker om ett praktikantjobb när du är minderårig enligt lagarna i ditt land, måste vi ha tillstånd av dina föräldrar eller vårdnadshavare för att samla in och använda dina personuppgifter, enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande. 

Vårt ansvar när det gäller websidor som vi inte äger eller kontrollerar

Vår karriärportal kan innehålla länkar till webbplatser eller mobila applikationer som vi inte äger eller kontrollerar. Vårt integritetsmeddelande täcker inte dem. Vänligen läs sekretessmeddelandena på dessa webbsidor och mobila applikationer om du vill veta hur de samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Hur uppdaterar vi detta integritetsmeddelande?

Då och då kommer vi att uppdatera detta integritetsmeddelande. Eventuella ändringar träder i kraft när vi publicerar det reviderade integritetsmeddelandet på vår karriärportal. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast vid datumet för "senast uppdaterad" som visas ovan. Om förändringar är betydande, kommer vi att tydliggöra detta genom ett tydlig information som beskriver vilka förändringarna är.