Privacy centre

Haleon Centrum ochrany osobných údajov

Vitajte. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov berieme vážne. Zistite viac o našich postupoch a o svojich právach.

 

a

Nižšie nájdete naše hlavné oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak je to potrebné, vyššie môžete zmeniť svoju polohu. Potom vyberte oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás najviac týka.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Haleon Candidate

Slovensko

Posledná aktualizácia: 1. augusta 2020

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je určené uchádzačom o zamestnanie.

Ďakujeme Vám za Váš záujem o Haleon. Chápeme, že súkromie je pre Vás dôležité. Sme odhodlaní zaobchádzať s Vašimi osobnými informáciami so starostlivosťou a čestne.

Naše oznámenie o ochrane osobných údajov Vám povie, aké osobné údaje zbierame a ako ich zhromažďujeme. Vysvetlíme Vám, na čo používame Vaše osobné údaje počas náboru a preverovania pred zamestnaním. Tiež vysvetlíme, ako chránime Vaše osobné údaje a uchovávame ich v bezpečí.

Haleon je zodpovedné za osobné informácie, ktoré s nami zdieľate. Keď hovoríme "Haleon", "my", "nás" alebo "naše", toto je tá spoločnosť, na ktorú odkazujeme.

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie alebo informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať buď priamo (napr. Vaše meno) alebo nepriamo (napr. jedinečné identifikačné číslo).

Ak by bolo niečo v tomto oznámení o ochrane súkromia v rozpore s miestnymi zákonmi a jurisdikciou vo Vašej krajine, miestny zákon prevláda.

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vysvetlíme:

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Spoločnosť Haleon plc, spolu s miestnou spoločnosťou Haleon, kde podávate žiadosť, sú prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov.

Kontaktné informácie a kontaktné miesto pre ochranu osobných údajov

Ak chcete uplatniť svoje práva, máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, potrebujete viac informácií alebo by ste chceli vzniesť námietku, kliknite prosím tu: kontaktné informácie o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme o Vás?

Ako súčasť nášho náboru a preverovania pred zamestnaním zhromažďujeme:

 • Základné informácie – Vaše meno (vrátane predpony alebo titulu), pohlavie, vek alebo dátum narodenia;
 • Kontaktné informácie - informácie, ktoré nám Vy poskytnete, aby sme Vás mohli kontaktovať, napr. Váš osobný alebo obchodný e-mail, poštovú adresu, telefónne číslo, a profil na profesionálne sociálne médiá a platformy;
 • Odborné informácie a skúsenosti – informácie týkajúce sa Vášho vzdelania, pracovných skúseností, referencií a doporučení;
 • Národné identifikátory – Váš občiansky preukaz/cestovný pas, štatút pobytu a pracovného povolenia, číslo sociálneho zabezpečenia alebo iné daňové/vládne identifikačné číslo.
 • Finančné informácie – Váš plat, informácie o dôchodkovom účte, príspevky spoločnosti, bonus, výhody, záznamy o pracovnom čase a referenčné číslo daňovníka (napr. DIČ číslo, číslo sociálneho poistenia). Budeme tiež zhromažďovať Vaše bankové údaje pre prípad, ak by sme Vám hradili náklady počas náborového procesu;
 • Informácie o vyživovaných osobách – informácie týkajúce sa Vami vyživovaných osôb, napr. meno a priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje Vášho manžela/manželky/partnera a závislých osôb;
 • Informácie zhromaždené počas pracovných pohovorov – poznámky od našich zamestnancov vykonávajúcich pohovory a audio/video nahrávky rozhovoru (v prípade telefonických rozhovorov alebo video rozhovorov);
 • Základné informácie – dosiahnuté vzdelanie a akademická, ako aj odborná kvalifikácia. Ak Vám chceme ponúknuť prácu, možno budeme musieť vykonať skríning pred začatím zamestnania. Následne môžeme zhromažďovať aj ďalšie podkladové informácie, ako napríklad úverovú históriu, záznamy v trestnom registri a informácie o zdravotnom stave v súvislosti s vykonávaním zamestnania. (Ak to povoľuje zákon);
 • Osobitné kategórie osobných údajov – informácie týkajúce sa Vášho rasového alebo etnického pôvodu, náboženského, politického alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborovom zväze, statusu veterána alebo informácií o Vašom zdraví, zdravotnom postihnutí alebo sexuálnej orientácií. Tieto informácie používame na to, aby sme sa uistili, že spĺňame príslušné zákony. Ak Vám ponúkneme zamestnanie, môžeme Vás tiež požiadať o informácie o Vašom zdraví (fyzickom alebo duševnom), aby sme Vám a Vašim rodinným príslušníkom mohli poskytnúť zdravotné a poistné výhody. Tieto informácie budeme používať aj na diskusiu s Vami o tom, aké rozumné úpravy môžeme pre Vás urobiť. Chceme sa uistiť, že poskytujeme inkluzívne pracovisko. 

Môžete sa rozhodnúť, či nám chcete poskytnúť špeciálne kategórie informácií, ak Vás o ne požiadame. Ak sa rozhodnete nezdieľať ich s nami, buďte si istý, že to neovplyvní Vašu žiadosť.

Môžete si tiež vybrať neposkytnúť nám iné typy osobných informácií, keď Vás o ne požiadame. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám Vaše osobné údaje, nebudeme môcť posúdiť alebo zvážiť vašu žiadosť.

Ak nám dáte osobné údaje inej osoby, napríklad Vášho manžela/manželky/partnera/partnerky alebo posudzovateľa, predpokladáme, že máte ich povolenie zdieľať s nami ich údaje.

Nebudeme spracovávať osobné údaje (vrátane žiadnej z vyššie uvedených informácií), ak to zákon Vašej krajiny zakazuje.

Ak sa uchádzate o prácu praktikanta (učňovská práca, študentská prax, bigádnická práca a pod.) a ešte ste nedosiahli vek v súlade s právnymi predpismi Vašej krajiny (na Slovensku vek 18 rokov), budeme od Vás požadovať iba údaje, ktoré priamo súvisia s prácou praktikanta, o ktorú sa uchádzate (teda nebudú od Vás požadované a ani spracúvané napr. informácie týkajúce sa Vášho zdravotného stavu ak nemajú súvislosť s vykonávaním práce, rodinných pomerov a bezúhonnosti).

Ako zhromažďujeme Vaše osobné údaje?

Priamo od Vás pri:

 • Vytváraní účtu a profilu v portáli pre kariéru Haleon;
 • Zdieľaní alebo používaní Vášho profilu sociálnych médií pre prístup k portálu pre kariéru Haleon;
 • Prihlasovaní sa k nám pre prijímanie otvorených pracovných ponúk;
 • Zdieľaní Vášho životopisu s nami, a to buď prostredníctvom portálu pre kariéru Haleon alebo inými prostriedkami;
 • Zúčastňovaní sa stretnutí, rozhovorov alebo náborových cvičení.

Z iných zdrojov:

 • Náborové agentúry;
 • Spoločnosti, ktoré pre nás vykonávajú preverenie pred vstupom do zamestnania;
 • Vaši kolegovia a/alebo manažéri, keď nám dávajú svoje referencie.

Z verejných zdrojov:

 • Ak to povoľuje zákon, Vaše osobné údaje zhromažďujeme z verejných zdrojov. Môžeme použiť tento zdroj na overenie Vašich licencií alebo na dokončenie akýchkoľvek kontrol, ktoré musíme urobiť, aby sme splnili príslušné zákony.

Ako používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme používať len na účely, ktoré sme opísali nižšie v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, alebo na účely, ktoré sú primerane kompatibilné s tými, ktoré sú popísané. Nemôžeme, a nebude ich používať na iné účely bez Vášho súhlasu, ak nemáme zákonné právo alebo povinnosť tak urobiť.

Pre zváženie Vašej žiadosti:

Vaše osobné údaje budeme používať:

 • Pri odpovedi na Vašu žiadosť. Ak nám niekto iný odporučil práve Vás alebo ak sme získali Vaše informácie z iných zdrojov, použijeme Vaše osobné údaje, aby sme Vás kontaktovali a dáme Vám vedieť o našom náborovom procese;
 • Na vytvorenie Vášho profilu.
 • Na posúdenie, aký vhodný je Váš profil pre prácu, o ktorú žiadate;
 • Pri hodnotení všetkých našich kandidátov a pri vytváraní výberu;
 • V rámci pohovorov a cvičenia počas náborového procesu.

V prípade skríningu pred začatím zamestnania, ak sa rozhodneme ponúknuť Vám pozíciu.

Vaše osobné údaje budeme používať na:

 • Kontrolu Vášho vzdelania, referencií a ďalších informácií, ktoré ste nám dali, v rozsahu povolenom zákonom. Vaše osobné údaje zdieľame so spoločnosťami, ktoré pre nás preverujú kontroly pred začatím zamestnania;
 • Prípravu ponuky zamestnania a ďalších dokumentov, ktoré používame v tejto predzmluvnej fáze nášho náborového procesu.

Pri zahrnutí Vás do záujmovej skupiny talentov v Haleon.

Vaše osobné údaje budeme používať na:

 • Zváženie príležitosti, ktoré Vám teraz, alebo v budúcnosti môžeme ponúknuť v niektorej zo spoločností Haleon a pobočiek. To znamená, že budeme zdieľať Vaše údaje s inými subjektmi Haleon;
 • Aby sme Vás mohli informovať o nových možnostiach alebo Vás požiadať o aktualizáciu svojho profilu.

Pre riadenie a zlepšovanie našich náborových procesov, ako aj našich obchodných operácií týkajúcich sa náborového procesu.

Vaše osobné údaje budeme používať na:

 • Spravovanie bezpečnosti našich sietí a informačných systémov;
 • Vedenie záznamov týkajúcich sa našich procesov prijímania;
 • Meranie procesov prijímania zamestnancov oproti našim snahám, aby sme zaistili dodržanie spravodlivých pracovných postupov;
 • Pripravenie a vykonávanie prehľadov a analýzy manažmentu, vrátane analýz a metrík súvisiacich s procesom náboru.

Na dosiahnutie iných účelov.

Budeme používať Vaše osobné údaje na:

 • Dodržiavanie platných zákonov a predpisov;
 • Reagovanie na žiadosti príslušných orgánov verejnej moci;
 • Informovanie Vás o zmenách našich podmienok a zásad;
 • Zabezpečenie alebo ochranu Haleon pred potenciálnym, hroziacim alebo skutočným súdnym procesom;
 • Ochranu Haleon, Vašich životne dôležité záujmov alebo záujmov inej osoby;
 • Poskytovanie pracovného ubytovania alebo zdravotných a poistných výhod pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov;
 • Zhodnotenie pokroku Haleon pri dosahovaní svojich cieľov v oblasti prijímania rozmanitosti, aby sa zabezpečilo rovnaké monitorovanie a podávanie správ;
 • Aby sme mohli reagovať na Vaše dotazy alebo požiadavky a spracovať ich;
 • Keď predávame, priraďujeme alebo prenášame celé naše podnikanie alebo jeho časť;

Prečo nám je dovolené zhromažďovať a používať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať, ak platí jedna z týchto možností:

 • Pre podniknutie krokov pred nástupom do pracovného pomeru alebo pred uzavretím pracovnej zmluvy;
 • Dodržiavanie zákona, napríklad zákony a predpisy v oblasti zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a zdravia pri práci;
 • Pokiaľ ste nám poskytli Vaše povolenie, ak je takéto povolenie povinné (zákon ho nazýva "súhlas"). Svoje povolenie môžete kedykoľvek odvolať;
 • Je v našom záujme, považovať Vás za kandidáta na súčasné a budúce pracovné príležitosti (zákon to nazýva "oprávnený záujem"). Toto neplatí, ak je náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami; 
 • Aby sme chránili Vaše životne dôležité záujmy alebo záujmy druhých.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Chceme sa uistiť, že Vaše osobné údaje nie sú zdieľané alebo používané tými, ktorí nemajú povolenie ich vidieť. Používame rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie, ktoré pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje.

Pozorne si vyberáme poskytovateľov služieb, s ktorými chceme pracovať a kontrolujeme, či majú na mieste bezpečnostné opatrenia a technológie na ochranu Vašich osobných údajov. Našim poskytovateľom služieb a dodávateľom nepovoľujeme používať Vaše osobné údaje na vlastné účely.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov?

Máte práva, na ktoré Vás potrebujeme upozorniť. Práva, ktoré máte k dispozícii, závisia od nášho dôvodu spracovania Vašich osobných údajov a miestneho práva vo Vašej jurisdikcii. V závislosti na tom môžete mať právo:

 • Požiadať nás o kópie Vašich osobných údajov. Existujú určité výnimky, čo znamená, že nesmiete vždy dostávať všetky informácie, ktoré spracúvame;
 • Požiadať nás o opravu informácií, o ktorých si myslíte, že sú nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, o ktorých si myslíte, že sú neúplné;
 • Požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov;
 • Požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich informácií;
 • Namietať proti nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov;
 • Požiadať nás, aby sme preniesli informácie, ktoré ste nám poskytli z jednej organizácie do druhej, alebo vám ich dať; 
 • Podať sťažnosť Vášmu miestnemu orgánu na ochranu údajov.

Ako sa s nami skontaktovať a ako nás požiadať o vykonanie čohokoľvek z vyššie uvedeného, zistíte v časti 'kontaktné informácie pre ochranu osobných údajov'.

Pre Vašu ochranu a ochranu súkromia ostatných užívateľov bude možno nutné overiť Vašu totožnosť pred dokončením toho, o čo ste nás požiadali.

Ak vznesiete námietku proti používaniu Vašich osobných údajov alebo odvoláte súhlas na používanie Vašich osobných údajov, po tom, čo ste nám ho predtým poskytli, budeme rešpektovať Vašu voľbu v súlade s platnými zákonmi. Namietaním alebo odobratím Vášho povolenia však nebudeme schopní dokončiť činnosti spojené s náborom a preverovanie pred zamestnaním opísané v časti "ako používame Vaše osobné údaje".

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako musíme, aby sme mohli dokončiť náborové aktivity a preverovanie pred zamestnaním, ktoré sme vysvetlili v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Po dokončení prijímania do zamestnania a preverovania pred zamestnaním je možné, že ich bude potrebné ponechať dlhšie z dôvodu právneho konania alebo vyšetrovania zahŕňajúceho Haleon.

V niektorých jurisdikciách nám zákony a predpisy hovoria, ako dlho musíme uchovávať Vaše osobné údaje. Ako dlho to bude, záleží na zákonoch krajiny, v ktorej pôsobíte, keď sa rozhodnete zdieľať Vaše informácie s nami.

Ak Vám ponúkame prácu, a Vy sa ju rozhodnete prijať, pošleme Vám oznámenie o ochrane osobných údajov zamestnancov. Oznámenie o ochrane osobných údajov zamestnancov vysvetľuje, ako používame, uchovávame a chránime osobné údaje našich zamestnancov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zdieľame na báze „need to know“ (Pre každý určitý účel len nevyhnutné údaje) a v rozsahu potrebnom na dodržiavanie zákonov a predpisov, a riadenie a prevádzkovanie činnosti súvisiacej s náborom procesu.
Vaše osobné údaje zdieľame len s tímami v našich spoločnostiach Haleon a pobočkami, ktoré ich potrebujú vidieť pre svoju prácu.

V niektorých prípadoch sa naše činnosti v oblasti náboru a preverovania pred zamestnaním robia pre nás špecializovanými poskytovateľmi služieb. Vaše osobné údaje tak budeme zdieľať s ľuďmi a tímami, ktoré ich potrebujú vidieť ako súčasť svojej práce.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať aj s inými špecializovanými poskytovateľmi služieb, ktorí s nami pracujú, napríklad:

 • Eventové a cestovné kancelárie;
 • Dodávatelia technológií, ktorí s nami spolupracujú na vývoji a zlepšovaní našich digitálnych fór a aplikácií;
 • Odborní poradcovia, ako sú audítori, účtovníci a právnici.

Budeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje s miestnymi alebo zahraničnými regulačnými orgánmi, alebo s vládnymi úradmi a úradmi vymáhajúcimi právo, ak to budeme musieť zo zákona urobiť. Tieto môžu byť v krajine Vášho bydliska alebo mimo nej.

V akých prípadoch prenášame Vaše osobné údaje mimo Vašej domovskej krajiny?

Pracujeme na celom svete. Preto možno budeme musieť preniesť a používať Vaše osobné údaje mimo krajiny, v ktorej ich zhromažďujeme. Implementujeme vhodné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, keď prenášame Vaše osobné údaje mimo Vašej domovskej krajiny, ako napríklad dohody o prenose dát, ktoré obsahujú štandardné doložky o ochrane dát. Zákony o ochrane osobných údajov v krajinách, do ktorých ich prenášame, nemusia byť rovnaké ako zákony vo Vašej domovskej krajine. Donucovacie orgány, regulačné agentúry, bezpečnostné úrady alebo súdy v krajinách, do ktorých prenášame Vaše osobné údaje, môžu mať právo vidieť Vaše osobné údaje.

Ďalšie informácie, ak sídlite na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Európska Komisia uznáva, že niektoré krajiny mimo EHP majú podobné normy ochrany údajov. Úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu.

Ak prenášame Vaše osobné údaje do krajiny, ktorá nie je v tomto zozname, robíme to na štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou Komisiou.

Tieto nám umožňujú uskutočňovať medzinárodné prenosy osobných informácií v rámci našej skupiny spoločností a plniť zákony Európskej únie o ochrane údajov a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Ako používame osobné informácie o neplnoletých osobách?

Osobné údaje maloletých používame len v prípade, ak je práca určená pre praktikantov (učňovská práca, študentská prax, bigádnická práca a pod.).

Ak sa uchádzate o prácu praktikanta a ešte ste nedosiahli vek v súlade s právnymi predpismi Vašej krajiny (na Slovensku vek 18 rokov), musíme mať súhlas Vašich rodičov alebo zákonných zástupcov na zhromažďovanie a používanie (resp. spracúvanie) Vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ako aj na Vašu účasť na náborovom procese.

Ak nám v súlade s predchádzajúcim odsekom predložíte súhlas (ak je podľa právnych predpisov Vašej krajiny potrebný), jeho predložením súčasne potvrdzujete, že tento súhlas je daný a podpísaný Vašimi rodičmi alebo zákonnými zástupcami, a to po prečítaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Naša zodpovednosť za webové stránky, ktoré nevlastníme ani neovládame

Náš kariérny portál môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme. Naše oznámenie o ochrane osobných údajov sa na ne nevzťahuje. Prečítajte si prosím oznámenia o ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach a mobilných aplikáciách, ak by ste chceli zistiť, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú Vaše osobné údaje.

Ako aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Čas od času budeme aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť, keď uverejníme Revidované oznámenie o ochrane osobných údajov na našom portáli pre kariéru. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované ako "Posledná aktualizácia", dátum uvedený vyššie. Ak sú zmeny významné, budeme poskytovať výraznejšie oznámenie, aby ste vedeli, aké sú zmeny.