Privacy centre

Haleon Centrum ochrany osobných údajov

Vitajte. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov berieme vážne. Zistite viac o našich postupoch a o svojich právach.

 

a

Nižšie nájdete naše hlavné oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak je to potrebné, vyššie môžete zmeniť svoju polohu. Potom vyberte oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás najviac týka.

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Haleon pre zdravotníkov

Slovensko

Posledná aktualizácia: 1. augusta 2020

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je určené pre zdravotníkov a iných odborníkov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Haleon.

Chápeme, že ochrana osobných údajov je pre vás dôležitá. Zaviazali sme sa, že s vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať starostlivo a s integritou.

Naše oznámenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, aké osobné údaje získavame a ako ich získavame. Vysvetľuje sa v ňom, na čo vaše osobné údaje používame a ako vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vysvetľujú naše všeobecné postupy. V situáciách, kde miestne právne predpisy alebo nariadenia vyžadujú, aby sme informácie spracúvali inak alebo takéto spracúvanie zakazujú, sa vždy riadime príslušnými miestnymi právnymi predpismi.

Haleon si cení vaše súkromie. Keď používame výrazy „Haleon“, „my“, „nám“ alebo „náš“ (aj vo vyskloňovaných tvaroch), myslíme tým práve spoločnosť Haleon.

Osobnými údajmi sa označujú všetky informácie, na základe ktorých by ste mohli byť identifikovaní buď priamo (napr. vaše meno), alebo nepriamo (napr. jedinečné číslo ID).

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje:

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Haleon plc (Building 5, First Floor, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom) spoločne s miestnou spoločnosťou Haleon, ktorá je vo vzťahu s vami. Viac informácií o príslušnej miestnej spoločnosti Haleon nájdete tu. Na tejto stránke nájdete aj kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov (ak existuje) vo vašej krajine.

Kontaktné údaje a vaša kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov

Ak si chcete uplatniť svoje práva, máte otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane údajov, potrebujete viac informácií alebo by ste sa chceli informovať o nejakom probléme alebo obave, všetky miestne kontaktné osoby pre ochranu osobných údajov sú uvedené tu.

Aké osobné údaje o vás získavame?

Medzi osobné údaje, ktoré získavame a spracovávame, patria:

 • základné údaje – vaše meno, priezvisko (vrátane súčasti mena alebo oslovenia), prezývka, pohlavie, vek, dátum narodenia, ako aj váš uprednostňovaný jazyk;
 • kontaktné údaje – ide o údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás, napr. vaša osobná či firemná e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne čísla a profil na platforme sociálnych médií;
 • profesionálne údaje a skúsenosti – údaje súvisiace s vašou kvalifikáciou, odbornosťou, miestom výkonu praxe, profesionálnym registračným číslom a číslom praktického lekára;
 • finančné údaje – vaše číslo bankového účtu, čísla kreditnej alebo debetnej karty a iné finančné údaje a údaje týkajúce sa kompenzácie;
 • technické údaje a údaje o aktivite siete – údaje o vašom zariadení a vašom používaní našich webových lokalít, aplikácií a systémov vrátane vašej IP adresy, ID zariadenia, vášho modelu a verzie hardvéru, informácií o mobilnej sieti, operačného systému a iných identifikačných údajov online, údajov o type prehliadača, histórii prehliadania, histórii vyhľadávania, čase prístupu, zobrazených stránkach, kliknutých adresách URL, odoslaných formulároch a fyzickej polohe;
 • konflikty – okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov, vrátane toho, či ste vy alebo váš blízky rodinný príslušník úradníkom alebo zamestnancom politickej strany, uchádzačom o verejnú funkciu alebo či ste členom vlády;
 • údaje súvisiace s dopravou a iné identifikačné údaje – vrátane čísla štátneho dokladu totožnosti, čísla cestovného pasu, čísla vodičského preukazu, daňového registračného čísla a cestovných preferencií;
 • profesionálny životopis a/alebo iné údaje – vrátane vášho životopisu, fotografie, akademických informácií a vašich záujmov (ako napríklad konkrétne zdravotnícke/lekárske témy, o ktorých ste spoločnosť Haleon žiadali informácie); a
 • používanie produktu – údaje súvisiace s vaším používaním našich produktov, s vašimi interakciami s nami, vaším uprednostňovaným spôsobom komunikácie s nami a službami, ktoré by ste mohli používať.

Keď vás požiadame o osobné údaje, môžete sa rozhodnúť, že nám ich neposkytnete. Ak sa rozhodnete, že nám osobné údaje neposkytnete, môže to obmedziť náš vzťah s vami. Môže sa napríklad stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť požadované služby.

Ako získavame vaše osobné údaje?

Priamo od vás v týchto prípadoch:

 • vytvoríte si účet a profil na webovej lokalite Haleon Pro Portal alebo iných webových lokalitách, v aplikáciách alebo systémoch spoločnosti Haleon;
 • zdieľate alebo použijete svoj profil v sociálnych médiách na kontaktovanie spoločnosti Haleon;
 • zaregistrujete sa u nás na používanie služieb overovania spoločnosti Haleon;
 • používate webovú lokalitu Haleon Pro Portal alebo iné webové lokality, aplikácie alebo systémy spoločnosti Haleon;
 • zaregistrujete sa u nás na prijímanie propagačných materiálov;
 • Obráťte sa na niektorého z našich obchodných zástupcov, kontaktných osôb v oblasti lekárskej vedy alebo na niektoré z našich call centier,
 • oslovíte podporu alebo poskytnete spätnú väzbu;
 • zúčastnite sa na online podujatí, napríklad na webovom vysielaní;
 • odpoviete na otázky v prieskumoch, na ktorých sa rozhodnete zúčastniť;
 • informujete nás o nežiaducich účinkoch alebo žiadate o lekárske informácie; a
 • zúčastníte sa na stretnutiach, ako sú poradné rady či konferencie.

Z iných zdrojov:

 • dátové spoločnosti poskytujúce informačné služby v odvetví zdravotnej starostlivosti (vrátane aPureBase, IQVIA a Wilmington Healthcare);
 • verejne dostupné zdroje;
 • spoloční marketingoví partneri;
 • marketingové firmy;
 • adresáre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • vaši pacienti (v prípadoch, keď nám povedali, že vy ste ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti);
 • organizácie pacientov;
 • agentúry organizujúce podujatia;
 • cestovné agentúry;
 • profesionálne platformy sociálnych médií, ako napríklad LinkedIn; a
 • vaša komunikácia o nás online, napríklad keď spomeniete produkt Haleon v tweete.

Ak svoj účet v sociálnych médiách prepojíte so svojím účtom v službe Haleon Pro Portal alebo iným účtom portálu Haleon, budete s nami zdieľať aj určité osobné údaje zo svojho účtu v sociálnych médiách. Môže ísť o vaše meno, e-mailovú adresu, fotografiu, zoznam kontaktov v sociálnych médiách a iné informácie, ktoré nám sprístupníte, keď svoj účet v sociálnych médiách prepojíte so svojím účtom v službe Haleon Pro Portal alebo iným účtom portálu Haleon.

Okrem toho spájame údaje, ktoré o vás máme z rôznych zdrojov, vrátane informácií, ktoré nám poskytnete, a osobných údajov, ktoré sa získajú počas nášho vzťahu s vami.

Ako využívame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme len na konkrétne účely opísané nižšie v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo na účely, ktoré sú primerane zlučiteľné s týmito opísanými účelmi.

Na riadenie nášho vzťahu s vami.

Vaše osobné údaje použijeme na to, aby:

 • sme vám poskytovali naše produkty a služby;
 • sme vám mohli poskytovať online služby, ako sú webové vysielania, pracovné príležitosti a finančné výsledky;
 • sme spravovali váš účet v službe Haleon Pro Portal alebo na inom portáli Haleon a overili vašu profesionálnu registráciu;
 • sme mohli reagovať na vaše otázky a poskytnúť vám informácie, keď o ne požiadate alebo keď sa domnievame, že by vás mohli zaujímať naše produkty a služby. V prípadoch, že by sme vás chceli osloviť prostredníctvom elektronického marketingu, požiadame vás o súhlas v súlade s príslušnými požiadavkami a vy sa môžete rozhodnúť kedykoľvek zastaviť prijímanie takýchto marketingových správ, refundovať vaše výdavky alebo uhradiť služby, ktoré poskytujete,
 • sme vám uhradili náklady alebo vám zaplatili za služby, ktoré poskytujete,
 • sme vám mohli prispôsobiť vzhľad webovej lokality, keď interagujete so spoločnosťou Haleon,
 • plánovať aktivity s obchodnými zástupcami alebo kontaktnými osobami v oblasti lekárskej vedy,
 • sme mohli nahlasovať vedľajšie účinky, o ktorých nás informujete a
 • sme mohli vykonať analýzy, prieskum trhu a segmentáciu trhu s cieľom pochopiť vaše preferencie, zlepšovať naše produkty a služby a našu komunikáciu s vami.

Na riadenie a zlepšovanie našich procesov a firemných operácií.

Vaše osobné údaje použijeme na to, aby:

 • sme mohli riadiť bezpečnosť našej siete a informačných systémov;
 • sme mohli účinne riadiť našu pracovnú silu;
 • sme mohli reagovať na vaše hlásenia o možných vedľajších účinkoch súvisiacich s jedným z našich produktov a monitorovať bezpečnosť našich produktov;
 • sme mohli viesť záznamy týkajúce sa nášho vzťahu so zdravotníkmi;
 • sme mohli vykonávať analýzy údajov, audity a výskumy, ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať digitálne platformy, obsah a služby spoločnosti Haleon;
 • sme mohli monitorovať a analyzovať trendy, používanie a aktivity v súvislosti s našimi produktmi a službami s cieľom pochopiť, o ktoré časti našich digitálnych platforiem a služieb je najväčší záujem, a zlepšovať vzhľad a obsah našich platforiem; a
 • sme mohli pripraviť a realizovať vykazovanie a analýzu riadenia vrátane analytických údajov a metrík.

Na dosiahnutie iných účelov.

Vaše osobné údaje použijeme na to, aby:

 • sme postupovali podľa platných právnych predpisov a nariadení;
 • sme reagovali na žiadosti príslušných verejných orgánov;
 • sme vás mohli informovať o zmenách v našich podmienkach, požiadavkách a zásadách;
 • sme mohli uplatňovať a brániť práva spoločnosti Haleon v súvislosti s potenciálnymi, hroziacimi alebo prebiehajúcimi súdnymi spormi;
 • sme mohli prešetriť nezákonné alebo škodlivé správanie používateľov a prijať proti nemu potrebné kroky;
 • sme chránili spoločnosť Haleon, vaše zásadné záujmy alebo zásadné záujmy inej osoby;
 • sme získali prehľad a spätnú väzbu o našich produktoch a službách s cieľom napraviť alebo zlepšiť ich, a to prostredníctvom analýzy informácií z externých zdrojov, ako sú Google, Facebook a Twitter (a ďalšie) a
 • sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo žiadosti a riešiť ich a
 • sme mohli predať, postúpiť alebo previesť celé naše podnikanie alebo jeho časť.

Prečo máme povolené získavať a používať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame a používame v prípade, že ide o jednu z nasledujúcich situácií:

 • Podniknutie krokov pred podpísaním alebo realizáciou zmluvy.
 • Dodržiavanie právnych predpisov, napríklad:
  • zákonné povinnosti vedenia údajov na účely monitorovania a vykazovania vrátane povinností súvisiacich s nežiaducimi účinkami, sťažnosťami na produkty a bezpečnosťou produktov a
  • dodržiavanie povinností týkajúcich sa boja proti korupcii a transparentnosti.
 • Dali ste nám výslovné povolenie, ak je takéto povolenie povinné (v právnych predpisoch sa označuje ako „súhlas“). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Váš súhlas potrebujeme zvyčajne za týchto okolností:
  • umiestnenie súborov cookie do vášho zariadenia s cieľom zistiť, ako používate naše webové lokality, aby sme vám mohli prispôsobiť zobrazovaný obsah a upozornenia podľa toho, o čo sa zaujímate;
  • v určitých situáciách, keď nám poskytujete citlivé informácie o sebe, napríklad o svojom zdraví;
  • pred tým, než vám pošleme niektoré druhy elektronickej marketingovej komunikácie; a
  • vo všetkých ostatných situáciách, keď je na spracovanie osobných údajov potrebný váš súhlas.
 • Vaše osobné údaje potrebujeme na oprávnené firemné účely, napríklad na to, aby sme mohli úspešne podnikať. Patria medzi ne:
  • posielanie materiálov v rámci priameho marketingu (vždy budete mať právo zrušiť prijímanie takýchto marketingových a propagačných oznámení);
  • vykonávanie auditu a interného vyšetrovania a dodržiavanie vnútorných pravidiel týkajúcich sa boja proti úplatkárstvu a konfliktu záujmov;
  • riadenie našich informačných technológií a komunikačných systémov a sietí;
  • plánovanie a zlepšovanie našich firemných aktivít;
  • realizácia odbornej prípravy a zhromažďovanie spätnej väzby na účely zaistenia kontroly kvality;
  • ochrana našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku, ako aj práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku našich pridružených spoločností, vás alebo iných osôb/subjektov;
  • zabezpečovanie funkčnosti služieb, ktoré vám poskytujeme, čo zahŕňa aj zabezpečenie prístupu do registrovaného účtu a poskytovanie súvisiacich zákazníckych služieb;
  • overenie vašej oprávnenosti na prístup k určitým produktom, službám a údajom, ktoré sa môžu poskytovať len licencovaným zdravotníkom, alebo iné vykonávanie previerok s cieľom zaistiť, že nám nič nebráni v spolupráci s vami;
  • analýza alebo predpovedanie vašich preferencií s cieľom identifikovať súhrnné trendy na účely vývoja, zlepšovania alebo úpravy našich produktov, služieb a podnikateľských činností;
  • interakcia s vami prostredníctvom online digitálnych poradenských fór a umožnenie toho, aby ste mohli posielať správy inej osobe, ak sa tak rozhodnete urobiť;
  • odpovedanie na vaše otázky alebo žiadosti vrátane žiadostí o vzorky a ich riešenie;
  • odosielanie administratívnych informácií, ako sú napríklad zmeny v našich podmienkach, požiadavkách a zásadách;
  • dokončenie vašich transakcií a poskytovanie súvisiacich zákazníckych služieb a
  • oslovovanie s cieľom poskytnúť vám informácie o našich produktoch alebo požiadať o názor v rámci prieskumov súvisiacich s našimi produktmi alebo službami.
 • Na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov či právnych konaní.
 • Na účely ochrany vašich zásadných záujmov alebo zásadných záujmov iných osôb/subjektov; a
 • V prípadoch, keď je to nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe príslušných právnych predpisov.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Chceme mať istotu, že vaše osobné údaje sa neposkytnú nikomu, kto nemá povolené ich vidieť, a že ich takýto subjekt nebude môcť používať. Na ochranu vašich osobných údajov používame rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie.

Starostlivo si vyberáme poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujeme, a overujeme si, že majú zavedené bezpečnostné opatrenia a technológie na ochranu vašich osobných údajov.

Nikdy sa však nedá úplne zaručiť, že prenos údajov alebo systém ich uchovávania bude na 100 % bezpečný. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná, okamžite nám to oznámte pomocou údajov uvedených v časti Kontaktné údaje a vaša kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov.

Aké máte práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Práva, ktoré máte k dispozícii, závisia od dôvodu spracovania vašich osobných údajov a miestnych právnych predpisov vo vašej jurisdikcii, pričom z niektorých práv existujú výnimky. V závislosti od toho môžete mať právo:

 • stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • položiť otázku spoločnosti Haleon týkajúcu sa spracovávania vašich osobných údajov vrátane poskytnutia kópií vašich osobných údajov,
 • požiadať nás o opravu údajov, ktoré sú podľa vás nepresné alebo neúplné,
 • požiadať nás o vymazanie svojich osobných údajov,
 • požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • požiadať nás o prenos údajov, ktoré ste nám poskytli, z jednej organizácie do druhej, alebo o to, aby sme vám tieto údaje odovzdali, a
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu pre ochranu osobných údajov.

Informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať a požiadať nás o uplatnenie niektorého z práv uvedených vyššie, nájdete v časti Kontaktné údaje a vaša kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov.

V záujme ochrany vás a osobných údajov iných osôb/subjektov môže byť potrebné overiť vašu totožnosť pred vykonaním kroku, o ktorý nás žiadate.

V prípadoch, keď sme na používanie vašich osobných údajov potrebovali vaše povolenie a toto povolenie neskôr odvoláte, sa môže stať, že nebudeme môcť vykonať niektoré z aktivít opísaných v časti Ako používame vaše osobné údaje.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

V niektorých jurisdikciám máme zákonnú povinnosť uchovávať vaše osobné údaje počas určitého obdobia. Jeho dĺžka závisí od konkrétnych zákonných požiadaviek jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate vo chvíli, keď nám osobné údaje poskytujete.

Vaše osobné údaje vždy uchovávame počas obdobia požadovaného právnymi predpismi a v prípadoch, keď sme povinní ich uchovávať v súvislosti so súdnym procesom alebo vyšetrovaním, ktoré zahŕňa spoločnosť Haleon. V opačnom prípade vaše osobné údaje uchovávame počas trvania nášho vzťahu s vami tak, aby bolo možné reagovať na vašu otázku alebo žiadosť a spracovať ju alebo aby sme vám poslali vzorku produktu.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme podľa potreby a v rozsahu potrebnom na dodržiavanie právnych predpisov a nariadení a v kontexte s riadením nášho vzťahu s vami.

Vaše osobné údaje poskytujeme len tímom v našich spoločnostiach Haleon a v našich pridružených spoločnostiach, ktoré ich potrebujú na vykonávanie svojich úloh. Zoznam našich pridružených spoločností a ich miesta nájdete tu.

V niektorých krajinách náš vzťah s vami riadia špecializovaní poskytovatelia služieb. Vaše osobné údaje poskytneme ich zamestnancom a tímom, ktoré ich potrebujú vidieť na vykonávanie svojich úloh.

Vaše osobné údaje poskytneme aj iným subjektom, napríklad:

 • agentúram organizujúcim podujatia,
 • marketingovým agentúram,
 • dodávateľom technológií, ktorí s nami spolupracujú na vývoji a zlepšovaní našich webových lokalít, digitálnych fór a aplikácií,
 • poskytovateľom mediálnych služieb, ktorí s nami spolupracujú,
 • poskytovateľom služieb zdravotnej starostlivosti, ktorí s nami spolupracujú,
 • každému subjektu, ktorý nás môže nadobudnúť alebo môže nadobudnúť časť nášho podnikania alebo značiek,
 • dodávateľom spravujúcim hlásenia o nežiaducich účinkoch,
 • miestnym alebo zahraničným regulačným orgánom, súdom, vládam a orgánom na presadzovanie práva a
 • profesionálnym poradcom, ako napríklad audítorom, účtovníkom či právnikom.

V akých prípadoch prenášame vaše osobné údaje mimo vašej domovskej krajiny?

Podnikáme na celom svete. Preto môže byť potrebné preniesť a používať vaše osobné údaje mimo krajiny, v ktorej ich od vás získame. Medzi tieto krajiny môžu patriť: USA, Spojené kráľovstvo a India, ako aj krajiny v rámci Európskej únie. Pri prenose vašich osobných údajov mimo vašej domovskej krajiny uplatňujeme vhodné opatrenia na ich ochranu, ako napríklad dohody o prenose údajov, ktorých súčasťou sú štandardné doložky o ochrane údajov. Právne predpisy o ochrane údajov v krajinách, do ktorých údaje prenášame, nemusia byť rovnaké ako právne predpisy vo vašej domovskej krajine. Agentúry na presadzovanie právnych predpisov, regulačné agentúry, orgány pre bezpečnosť alebo súdy v krajinách, do ktorých prenášame vaše osobné údaje, môžu mať právo nahliadnuť do vašich osobných údajov.

Doplnkové informácie, ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Európska komisia uznáva, že niektoré krajiny mimo EHP majú podobné normy na ochranu osobných údajov. Úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu

Ak prenášame vaše osobné údaje do krajiny, ktorá nie je uvedená na tomto zozname, robíme tak na základe svojich záväzných firemných pravidiel a štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou. Tie nám umožňujú vykonávať medzinárodné prenosy osobných údajov v rámci našej skupiny spoločností a dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov Európskej únie a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Údaje o deťoch

Naše služby nie sú zamerané na deti a vedome nezískavame žiadne osobné údaje od detí s výnimkou situácií, keď je to povolené alebo požadované platnými právnymi predpismi.

Súbory cookie, údaje webových lokalít a aplikácií; použitie na účely analýzy a marketingu

Naše webové lokality môžu používať súbory cookie a podobné technológie. Môžete sa rozhodnúť, že tieto súbory cookie prijmete alebo odmietnete. Ak sa rozhodnete ich odmietnuť, môže sa stať, že nie všetky prvky našich webových lokalít, aplikácií a služieb budú fungovať v súlade s ich zámerom. Vaše používateľské skúsenosti tým teda môžu byť dotknuté.

V rozsahu, v akom sa v miestnych právnych predpisoch považujú informácie získavané súbormi cookie a inými technológiami za osobné údaje, budeme s takýmito informáciami zaobchádzať podľa noriem stanovených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o našom používaní súborov cookie nájdete v časti Pravidlá používania súborov cookie na webovej lokalite spoločnosti Haleon, ktorú si prehliadate. Odkaz nájdete zvyčajne v spodnej časti stránky. V týchto pravidlách sa vysvetľuje, čo sú to súbory cookie a podobné technológie a ako ich používame.

Zbierame údaje o type prehliadača a operačnom systéme vášho počítača, webových lokalitách, ktoré ste navštívili pred našimi webovými lokalitami a po nich, štandardné údaje denníka servera, adresy internetového protokolu (IP), údaje o polohe, poskytovateľovi mobilných telefónnych služieb a operačnom systéme mobilného telefónu. Tieto informácie používame, aby sme porozumeli tomu, ako naši návštevníci používajú naše webové lokality a mobilné aplikácie, aby sme ich mohli zlepšovať, ako aj služby, ktoré ponúkame, a reklamy. Tieto informácie tiež môžeme poskytnúť ďalším spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Haleon a iným tretím stranám. Niektoré naše webové lokality využívajú službu Google Analytics, čo je služba webovej analytiky, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie na analýzu vzorcov používania a môže zbierať informácie o vašom používaní webovej lokality vrátane vašej adresy IP. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete tu. Ak chcete zrušiť používanie vašich údajov spoločnosťou Google Analytics, môžete sa odhlásiť tu.

Tiež používame remarketingové služby, ktoré ponúkajú naši reklamní partneri, na prispôsobovanie reklám návštevníkom webových lokalít ich reklamných sietí (teda webových lokalít iných než lokalít spoločnosti Haleon). Na týchto stránkach sa vám môžu zobrazovať reklamy, ktoré odkazujú na vaše predchádzajúce interakcie so spoločnosťou Haleon. Prispôsobenie reklám zobrazovaných spoločnosťou Google môžete vypnúť kliknutím tu. Prispôsobenie reklám zobrazovaných spoločnosťou Facebook môžete vypnúť kliknutím tu. Množstvo spoločností, ktoré zobrazujú reklamy na základe záujmov, sú členmi iniciatívy Network Advertising Initiative („NAI“), aliancie Digital Advertising Alliance („DAA”) alebo aliancie European Interactive Digital Advertising Alliance („EDAA”). Ak chcete deaktivovať reklamy na základe záujmov od členov týchto iniciatív, môžete navštíviť ich webové lokality na adresách https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ and https://www.youronlinechoices.com/.

Údaje, ktoré s nami zdieľate, môžeme používať na rozhodovanie o vašich záujmoch a preferenciách, vďaka čomu môžu byť naše marketingové materiály pre vás relevantnejšie. Tiež môžeme kombinovať informácie, ktoré o vás máme, s údajmi o vašich záujmoch alebo demografickými údajmi, ktoré od vás získali tretie strany na internete aj mimo neho, aby bol váš zážitok viac prispôsobený a aby sme vám ešte viac prispôsobili naše marketingové materiály. Máte určité práva týkajúce sa tejto oblasti – pozrite si časť Aké máte práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi? vyššie, kde nájdete viac informácií.

Používame nástroje vlastného publika spoločnosti Facebook. Umožňuje nám to poskytovať vám prispôsobené reklamy, keď používate platformy spoločnosti Facebook, priradením e-mailovej adresy, ktorú máme spojenú s vami, k vašej e-mailovej adrese na Facebooku, s cieľom zobrazovať vám najrelevantnejšie reklamy spoločnosti Haleon. Robíme tak len na základe vášho súhlasu. Niekedy môžeme použiť informácie o vás na vytvorenie podobných modelov. To nám umožňuje vytvárať podobné publiká potenciálnych zákazníkov (ktorí môžu mať podobné záujmy alebo demografické údaje ako vy) v rámci reklamných platforiem, ako sú Facebook alebo Google, na základe údajov, ktoré o iných ľuďoch má k dispozícii reklamná platforma. Zvyčajne to znamená poskytnutie vašej e-mailovej adresy našim reklamným partnerom. Ak nechcete byť súčasťou podobných publík v službách spoločnosti Google, môžete sa odhlásiť tu.

Ako aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov priebežne aktualizujeme. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť v čase, keď revidované oznámenie o ochrane osobných údajov zverejníme v našom Centre ochrany osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované k dátumu uvedenému vyššie ako Posledná aktualizácia. Ak sú zmeny významné, oznámenie bude viditeľnejšie, aby sme vás informovali, čoho sa zmeny týkajú.
  
Naša zodpovednosť za webové lokality, ktoré nevlastníme ani neovládame

Náš Haleon Pro Portal a iné portály a webové lokality spoločnosti Haleon môžu obsahovať odkazy na webové lokality alebo mobilné aplikácie, ktoré nevlastníme ani neovládame. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na ne nevzťahuje. Ak chcete vedieť, ako tieto webové lokality alebo mobilné aplikácie získavajú, používajú a poskytujú vaše osobné údaje, prečítajte si oznámenia o ochrane osobných údajov priamo na týchto webových lokalitách a v týchto mobilných aplikáciách.